RETOURBELEID

Herroepingsrecht producten

  1. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant ontvanger en aan X-tremepower bekend gemaakte.
  2. Tijdens dit termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de klant het product wenst te behouden. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal de klant het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan X-tremepower retourneren, conform de door X-tremepower verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Kosten herroeping

  1. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
  2. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal X-tremepower dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Uitsluiting herroepingsrecht

  1. Indien de klant niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door X-tremepower alleen worden uitgesloten indien X-tremepower dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
  2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

-          die door X-tremepower tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van Wederpartij;

-          die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

-          die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

-          die snel kunnen bederven of verouderen;

-          waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop X-tremepower geen invloed heeft;

-          voor losse kranten en tijdschriften;

-          voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan Wederpartij de verzegeling heeft verbroken.