Artikel 1. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen,

 

 • Orhan Kodalci
 • X-treme power nutrition
 • Evence Coppeelaan 3b2
 • 3600 Genk
 • BTW BE816.918.954

 

Openingsuren:
di - zat: 10u tot 12u en 13u tot 18u
zon - ma: gesloten

Hierna te noemen:  “x-tremepower” en een Wederpartij waarop x-tremepower deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voorzover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

 1. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 1. Op deze Algemene Voorwaarden alsook elk type overeenkomst tussen Wederpartij en x-tremepower is in de eerste plaats het Nederlands recht van toepassing.

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Wederpartij en x-tremepower waarop x-tremepower deze van toepassing heeft verklaard, tenzij hier door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk van is afgeweken.

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden eveneens op alle overeenkomsten tussen Wederpartij en x-tremepower, waar uitvoering geheel of gedeeltelijk aan derden wordt uitbesteed.

 

 1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met x-tremepower.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast zijn deze te downloaden via de website. www.x-tremepower.be

 

 

Artikel 2. Offertes en opdrachten

 1. Alle offertes en aanbiedingen hebben een aanvaardingstermijn van veertien (14)dagen tenzij in de overeenkomst schriftelijk anders overeengekomen.
 2. x-tremepower kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Indien de aanvaarding afwijkt van de offerte, is x-tremepower hieraan niet gebonden. In dit geval zal een aangepaste offerte verstrekt worden, tenzij x-tremepower toestemt in aanvaardingsvoorstel van Wederpartij.

 

 1. Genoemde prijzen in aanbiedingen en offertes zijn inclusief 6% BTW, tenzij anders aangegeven.

 

 1. Een gecombineerde offerte of samengestelde prijsopgave verplicht x-tremepower niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

 1. Door x-tremepower opgestelde aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 2. Overeenkomst

 1. Indien x-tremepower dit noodzakelijk acht voor een goede uitvoering overeenkomstig de opdracht, is deze gerechtigd bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.

 

 1. Indien Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt x-tremepower onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Wederpartij de overeenkomst ontbinden.

 

 1. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft x-tremepower passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien Wederpartij elektronisch kan betalen, zal x-tremepower daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 2. x-tremepower kan zich (binnen wettelijke kaders) op de hoogte stellen of Wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien x-tremepower op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 3. x-tremepower zal bij het product aan Wederpartij de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door Wederpartij op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

-          het bezoekadres van de vestiging van x-tremepower waar de Wederpartij met klachten terecht kan;

-          de Algemene Voorwaarden waaronder en de wijze waarop Wederpartij van het herroepingrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

-          de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

-          de in artikel 1 lid 1 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij x-tremepower deze gegevens al aan Wederpartij heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

-          de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 3. Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, kan een prijswijziging noodzakelijk zijn. Dit zal door x-tremepower zo spoedig mogelijk bij Wederpartij bekend worden gemaakt.

 

 1. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, kan een wijziging van opleverdatum noodzakelijk zijn. Wederpartij zal hiervan zo spoedig mogelijk door x-tremepower op de hoogte worden gesteld.

 

 1. In geval de wijziging of aanvulling te wijten is aan x-tremepower, zullen er geen meerkosten aan Wederpartij worden berekend.

 

Artikel 4 . Herroepingsrecht producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft Wederpartij de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door Wederpartij of een vooraf door Wederpartij aangewezen en aan x-tremepower bekend gemaakte;
 2. Tijdens dit termijn zal Wederpartij zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Wederpartij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of Wederpartij het product wenst te behouden. Indien Wederpartij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal Wederpartij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan x-tremepower retourneren, conform de door x-tremepower verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 5. Kosten herroeping

 1. Indien Wederpartij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien Wederpartij een bedrag betaald heeft, zal x-tremepower dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 6 . Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien Wederpartij niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door x-tremepower alleen worden uitgesloten indien x-tremepower dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

-          die door x-tremepower tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van Wederpartij;

-          die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

-          die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

-          die snel kunnen bederven of verouderen;

-          waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop x-tremepower geen invloed heeft;

-          voor losse kranten en tijdschriften;

-          voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan Wederpartij de verzegeling heeft verbroken.

 

Artikel 7. Betaling en verzendkosten

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan x-tremepower producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar x-tremepower geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 

 1. Betaling dient uiterlijk veertien (14) dagen na factuurdatum voldaan te worden. Betaling dient overgemaakt te worden naar door x-tremepower op overeenkomst vermelde bank- of girorekening onder vermelding van rekeninghouder en factuurnummer. Bezwaren tegen de hoogte van de facturering schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 

 1. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien x-tremepower dit bedongen heeft en:

-          deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

-          Wederpartij de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. Alle producten genoemde prijzen zijn inclusief 6% BTW.
 2. Wederpartij betaald bij bestelling onder de € 50,00 de verzendkosten zelf. Is de bestelling boven de € 50,00 dan zijn de verzendkosten voor x-tremepower.

 

 

Artikel 8. Incassokosten

 1. Ingeval betaling door Wederpartij niet of niet tijdig voldaan wordt, zullen alle redelijke kosten aangaande extra inspanning van x-tremepower voor rekening van Wederpartij zijn.

 

 1. Ingeval van bijkomende incassokosten zullen deze worden berekend conform het incassotarief van de door x-tremepower ingeschakelde gerechtsdeurwaarder of incassobureau.

 

 1. x-tremepower heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 

 1. Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan x-tremepower verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

 

 

Artikel 9. Levering en uitvoering

 

 1. x-tremepower zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 

 1. Levering geschiedt vanaf website van x-tremepower. Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld.

 

 1. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal x-tremepower geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Wederpartij hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Wederpartij heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

 

 1. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal x-tremepower het bedrag dat Wederpartij betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 

 1. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal x-tremepower zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van x-tremepower.

 

 1. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan Wederpartij bij x-tremepower, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

 

Artikel 10. Persoonsgegevens

 1. x-tremepower zal de gegevens van Wederpartij uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.
 2. x-tremepower neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

 

 

Artikel 11. Garantie en onderzoek

 1. x-tremepower garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan gesteld kunnen worden, en vrij zijn van gebreken. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op producten die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland
 2. x-tremepower staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat x-tremepower er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 3. Een door x-tremepower, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die Wederpartij op grond van de overeenkomst tegenover x-tremepower kan doen gelden.

 

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Eventuele aansprakelijkheid van x-tremepower zal beperkt blijven tot de bepalingen in onderhavig artikel.

 

 1. x-tremepower is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, indien deze voortkomt uit het door Wederpartij verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij aantoonbaar is dat deze voor x-tremepower bekend behoorden te zijn.

 

 1. x-tremepower is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade door derden verhaald op Wederpartij of andere vormen van indirecte schade, zoals gederfde winst of gemiste besparingen.

 

 1. Eventuele aansprakelijkheid van x-tremepower zal te allen tijde beperkt blijven tot het maximale bedrag dat door verzekeraar van x-tremepower afhankelijk van situatie kan worden uitgekeerd, en zulks in redelijke verhouding met dat gedeelte van de opdracht waarop aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

 1. Als x-tremepower aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van x-tremepower beperkt tot maximaal drie (3) maal de factuur waarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

 1. Eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade. Hieronder wordt uitsluitend verstaan:

                    I.            Redelijke kosten ter vaststelling van oorzaak en omvang van de schade.

                  II.            Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover door Wederpartij aantoonbaar effectief kan worden gemaakt.

 1. x-tremepower is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolg schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van x-tremepower of zijn leidinggevenden / ondergeschikten.

 

 

Artikel 13. Overmacht

 1. x-tremepower is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet of een rechtshandeling, noch in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorziend, waarop x-tremepower geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor x-tremepower niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van x-tremepower of van derden daaronder begrepen. x-tremepower heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat x-tremepower zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

 1. x-tremepower kan de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten gedurende de periode dat overmacht voortduurt. Indien deze periode de twee (2) volledige kalendermaanden overstijgt, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan Wederpartij.

 

 1. Voor zover x-tremepower ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst reeds geheel of gedeeltelijk is nagekomen, is x-tremepower gerechtigd het geleverde deel overeenkomstig de waarde van dat deel te factureren aan Wederpartij.

 

 

 

 

 

Artikel 15. Klachten

 1. Indien Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde producten en/of diensten.

 

 1. Wederpartij controleert de producten bij binnenkomst of andere zo spoedig mogelijk en in de mate waarin dit in redelijkheid en/of volgens gebruik van hem kan worden verlangd en meldt klachten van beschadiging, zichtbare gebreken en/of manco binnen ten hoogste vierentwintig (24) uur na ontvangst schriftelijk bij x-tremepower. Wederpartij meldt de klachten ten aanzien van verborgen gebreken onverwijld na het tijdstip waarop Wederpartij die gebreken heeft ontdekt, doch in ieder geval niet later dan vijf (5) dagen na ontvangst schriftelijk bij x-tremepower. Indien niet binnen deze termijnen wordt gereclameerd, worden de producten geacht te zijn goedgekeurd en aanvaard.

 

 1. Als vaststaat dat een product gebrekkig is en tijdig is gereclameerd, dan zal x-tremepower binnen redelijk termijn na retourontvangst daarvan of retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijk door geven aan Wederpartij. In dat geval zal x-tremepower zorg dragen voor vervanging, herstel of een vervangende vergoeding aan Wederpartij voldoen.

 

 1. Als vast komt te staan dat een klacht ongegrond is, en de daarbij ontstane kosten en de onderzoekskosten geheel voor rekening zijn van Wederpartij.

 

 

 

Artikel 16. Verjaringstermijn

 

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens x-tremepower en de door x-tremepower bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

 

 1. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde product en/of dienst niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee (2) jaar nadat Wederpartij x-tremepower van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

 

 

Artikel 17. Vrijwaring

 1. Wederpartij vrijwaart x-tremepower voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan x-tremepower toerekenbaar is.

 

 1. Indien x-tremepower uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden x-tremepower zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is x-tremepower, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van x-tremepower en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

 

 

Artikel 18. Risico-overgang

 1. Het risico op verlies of beschadiging van zaken die onderdeel van de overeenkomst uitmaken gaat over op Wederpartij op het moment dat deze juridisch en/of feitelijk aan Wederpartij worden geleverd.

 

 

Artikel 19. Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van Wederpartij zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door Wederpartij op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager

 

 

Artikel 20. Geschillen           

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij x-tremepower partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

 1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

 1. De rechter in Maastricht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.